فراخوان شرکت در فرآیند ” انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ ” دانشگاه جامع علمی – کاربردی

فراخوان شرکت در فرآیند ” انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ ” دانشگاه جامع علمی – کاربردی دانشگاه جامع…