🛑اطلاعیه بسیار مهم🛑

🛑اطلاعیه بسیار مهم🛑

دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم تابستان اخذ نموده اند از روز چهارشنبه ٢٧ تیر ماه لغایت چهارشنبه ٣ مرداد برای گرفتن معرفی نامه کارورزی به واحد بایگانی مراجعه کنند عدم دریافت معرفی نامه به معنی حذف درس کارورزی میباشد.
خواهشمند ست فقط در بازه فوق برای دریافت مراجعه نمایید
در صورت حضور بعد از این تاریخ معرفی نامه داده نخواهد شد.