گزارش برگزاری نمایشگاه ایران جابز

نمایشگاه ایران جابز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران با حضور فعال مرکز علامه طبرسی صورت گرفت .

گزارش تصویری

بازدید وزیر محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از غرفه مرکز علو  وفنون علامه طبرسی