گزارش بازدید روسای دانشگاههای ترکیه از مرکز علوم و فنون علامه طبرسی

گزارش تصویری از بازدید روسا و کارنان دانشگاههای مختلف کشور ترکیه از مرکز علوم و فنون علامه طبرسی به دعوت وزارت علوم و تحقیقات