قابل توجه دانشجویانی که دروس کارورزی و پروژه را برای ترم تابستان ۱۳۹۸ اخذ نموده اند .طبق جدول زمانبندی ذیل جهت تحویل گزارش به مرکز مراجعه نمایید.

  رشتهتاریخ حضور ساعت محل پذیرش  
کاردانی و کارشناسی مدیریت کسب و کار و کارشناسی تجاری سازی چهارشنبه ۱۳شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ واحد آموزش
کارشناسی حسابداری مالی و صنعتی سه شنبه ۱۲شهریور۱۳۹۸ ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰  
کاردانی حسابداری مالی و صنعتی و امور اداری چهارشنبه ۱۳شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ مدیر محترم گروه
کاردانی شبکه و اینترنت و کارشناسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها دوشنبه ۱۱شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ واحد آموزش
کاردانی و کارشناسی تربیت بدنی و ایمنی بهداشت پنجشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۸ ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰ مدیر محترم گروه
  کاردانی شبکه و اینترنت و کارشناسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸   ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰   واحد آموزش