قابل توجه دانشجویانیکه با استاد فرازنده درس اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویانیکه در س  مدار الکتریکی و برنامه نویسی کامپیوتر  با استاد فرازنده اخذ نموده اند : امتحان عملی این دروس در روز پنجشنه ۱۰ خرداد برگزار می گردد .

قابل توجه دانشجویانیکه درس پروژه پایان نامه تحصیلی با استاد فرازنده  دارند ب: زمان  تحویل پروژه روز پنجشنبه ۱۰ خرداد می باشد .