عضویت در انجمن علمی

کلیه دانشجویان که تمایل به عضویت در انجمن علمی  دارند می توانند برای عضویت در این انجمن و بهره مندی از برنامه های علمی و کارگاههای آموزشی ، درخواست خود را که شامل مشخصات پرسنلی ( نام و نام خانوادگی ، کد ملی )  شماره دانشجویی ، تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی است به دفتر ریاست مرکز ( خانم تصدیقی ) ارائه نمایند . متعاقبا زمان تشکیل جلسات اطلاع رسانی خواهد شد .