شرکت در نمایشگاه تخصصی هفته مشاغل ( کسب و کار)

مرکز علوم و فنون علامه طبرسی با حضور چشمگیر در این نمایشگاه و ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه کارآفرینی و اشتغال خدمات خود را ارائه دادند. در این نمایشگاه آقای دکتر ربیعی وزیر محترم کار از غرفه بازدید به عمل آوردند .