اطلاعیه درج نظرات واطلاعات در سامانه ارزیابی برنامه ریزی درسی

درج نظرات واطلاعات در سامانه ارزیابی برنامه ریزی درسی

دفتر برنامه ریزی درسی  دانشگاه جامع علمی کاربردی ، باتوجه به جایگاه برنامه درسی علمی کاربردی در تحقق اهداف ، رسالت و ماموریت های دانشگاه از یک سو و سیاست های راهبردی ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی مهارتی از سوی دیگر ، بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی را در دستور کار خود قرار داده  و در گام نخست پرسشنامه شش گانه ( مدرس – دانش آموختگان – دانشجویان ممتاز – صاحی نظر – کارفرما و مدیر گروه ) را برای ارزیابی و کسب اطلاع از وضعیت ساختاری و محتوایی برنامه های درسی تهیه و تدوین نموده است . لذا با توجه به سیاست راهبردی کیفیت گرایی و غنی سازی محتوایی رشته های علمی  کاربردی ، خواهشمند است علاقه مندان ، پرسشنامه های مذکور را برای هر یک از دوره های اجرا شده در زیر مجموعه مورد نظر و برابر مفاد دستور العمل ذیربط به دقت تکمیل  نمایند.

برای درج نظرات و اطلاعات در سامانه مذکور ، ابتدا با مراجعه به سایت اصلی دانشگاه جامع به آدرس uast.ac.ir و از منوی آموزش وارد بخش سرفصل های مصوب شده سپس پرسشنامه را تکمیل نمایید .

دانلود فرمهای مربوطه

دانلود )ویژه دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی علمی کاربردی

دانلود )ویژه صاحب نظران آموزش های علمی کاربردی

دانلود پرسشنامه )ویژه کارفرما

دانلود )ویژه مدرسان دروس تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانلود )ویژه مدیران گروه آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی(

 

همچنین میتوانید برای ورود مستقیم  از لینک زیر استفاده نمایید .

برای اتصال اینجا را کلیک کنید 

http://dec.uast.ac.ir/fa/page/335/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C