فراخوان شرکت در فرآیند ” انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ ” دانشگاه جامع علمی – کاربردی

فراخوان شرکت در فرآیند ” انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ ” دانشگاه جامع علمی – کاربردی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی در نظر دارد به استناد دستورالعمل اجرایی انتخـاب و معرفـی دانـشجوی نمونـه، مـصوب شـورای فرهنگـی دانشجویی مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۷ نسبت به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ اعم از دانشجویان دوره های ترمی و پودمانی اقدام نماید. بدیهی است پس از بررسی و تأیید توسط شورای فرهنگی دانشجویی دانشگاه، اسامی دانشجویان نمونه منتخب نهایی اعلام خواهد شد.

الف) شرایط شرکت کنندگان:

داشتن معدل کل حداقل ۱۴ در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  کسب حداقل امتیاز ۵۰ از بخشهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و

شئون دانشجویی. عدم وجود سابقه محکومیت در شورای انضباطی و یا مراجع قانونی ذیربط

ب) نحوه شرکت کنندگان در فراخوان:

متقاضیان میبایست با آگاهی کامـل از شـرایط و ضـوابط شـرکت در ایـن فرآینـد مطـابق منـدرجات آیـین نامـه مـذکور از تـاریخ ۱۲/۳/۹۷ نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم به شرح زیر و تکمیل “کاربرگ شماره ۱ “و ارایه آن ها به مرکـز آموزشـی محـل تحصیل خود اقدام نمایند.

مدارک لازم می بایست توسط دانشجو تهیه و به همراه “کاربرگ تکمیل شده شماره ۱ “به مرکز/ مؤسـسه آموزشـی محـل تحـصیل ارایه گردد

تمامی فعالیتهای علمی- پژوهشی دانشجویان میبایست مرتبط با “رشته تحصیلی” و در “مقطع تحصیلی فعلی” دانشجو باشد

درج تاریخ در همه مستندات و مدارک دانشجو الزامی است.

با توجه به عدم عودت مدارک ارسالی، دانشجو می بایست از کلیه مدارک لازم فایل های تصویری (اسکن شده) به صورت جداگانه، بـا فرمت JPG و با حجم کمتر از ۱۰۰ کیلو بایت در قالب لوح فشرده، تهیه و یک نسخه را نزد خـود و یـک نـسخه را بـه مرکـز محـل تحصیل خود جهت ارائه به واحد استانی و سپس سازمان مرکزی دانشگاه ارائه دهد. لازم به ذکر است دستورالعمل اجرایی و فرم های مربوط از طریق سامانه اداره کل امور دا نـشجویی در بخـش “انتخـاب دانـشجوی نمونـه ” در دسترس میباشد.

نکات مورد توجه:

دانشجویانی که از ۱/۷/۱۳۹۶ تا ۳۱/۶/۱۳۹۷ دانشآموخته شدهاند نیز میتوانند در این رقابت شرکت نمایند.

هر دانشجو در هر مقطع، فقط یک بار میتواند به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شود. § به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پ) مدارک مورد نیاز

تصویر تمام صفحات شناسنامه

تصویر (پشت و رو) کارت ملی

سه قطعه عکس ۴*۳

برای مقطع تحصیلی کنونی دانشجو باشد

تصویر کارت دانشجویی دارای اعتبار

گواهی اشتغال به تحصیل

کارنامه تحصیلی ترمهای گذرانده شده

اصل کاربرگ تکمیل شده شماره یک

ارایه مستندات مربوط به بندهای کاربرگ شماره یک

تذکر مهم:

کلیه مدارک تهیه شده توسط دانشجو می بایست مربوط به مقطع فعلی ایشان باشد؛ لذا از ارسال مدارک مقـاطع قبلی و یا مدارکی که خارج از دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه میباشد، جداً خودداری گردد

لینک ثبت نام :

http://dec.uast.ac.ir/fa/page/335

برای ثبت نام میتوانید اینجا را نیز کلیک کنید .

دانلود فرم ثبت نام دانشجوی نمونه

دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه علمی کاربردی

دانلود فرمهای دانشجوی نمونه