امکان پرداخت شهریه علی الحساب از طریق سامانه مروارید

امکان پرداخت شهریه علی الحساب ترم جاری در سامانه مروارید وجود دارد؛
لذا کلیه دانشجویان با مراجعه به بخش امور شهریه – پرداخت الکترونیکی شهریه می توانند اقدام به پرداخت الکترونیکی شهریه نمایند.