اطلاعیه مهم پرداخت ۱۵ درصد شهریه سامانه سجاد

اطلاعیه مهم.  برابر بخشنامه دانشگاه جامع   انتخاب واحد دانشجویانی که  ٠/١۵ شهریه حق دانشگاه را پرداخت نکرده اند حذف میشود لذا خواهشمند است در أسرع وقت پرداخت نمایید  در غیر این صورت عواقب ان متوجه دانشجو خواهد بود