اطلاعیه مهم امتحانات

۱- حتما کیف خود را به باجه أمانات مستقر در طبقه همکف تحویل نماید
۲- موبایل خود را پس از خاموش نمودن به باجه شماره یک تحویل نمایید
۳- همراه داشتن کارت امتحانات دارای شماره صندلی در تمایم امتحاناتالزامی می باشد .

(تحت هیچ شرایطی دانشجو نمی تواند کیف یا موبایل همراه خود داشته )