اطلاعیه بسیار مهم: دستورالعمل انتخاب واحد ترم تابستان ٩٨-٩٧

١- انتخاب واحد از تاریخ ١۵ تیرماه بر اساس جدولی که متعاقبا اعلام می گردد انجام می شود.

٢-طبق دستورالعمل دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجو در ترم تابستان می تواند حداکثر ۶ واحد درسی اخذ نماید.

٣- دانشجوی ترم آخر با احتساب دروس معرفی به استاد می تواند حداکثر ٨ واحد با تایید کارشناس آموزش اخذ نماید.

۴- دانشجو در پایان ترم دوم می تواند کارورزی یک و در ترم آخر کارورزی ٢ و پروژه را اخذ نماید.

۵- پیشنهاد می گردد به یکی از طرق زیر انتخاب واحد نمایید
الف)اخذ کارورزی به همراه یک درس عمومی و یک درس مهارت مشترک
ب) اخذ کارورزی به همراه دو درس عمومی که فقط یکی از گروه معارف باشد
ج) اخذ کارورزی با دو درس مهارت مشترک برای کسانی که همه دروس عمومی را پاس نموده اند.

۶- بعد از انتخاب واحد جهت نهائی کردن دروس اخذ شده شهریه را به صورت اینترنتی در سامانه هم آوا پرداخت نمایید در غیر اینصورت انتخاب واحد توسط سیستم بعد از ٢ ساعت حذف خواهد شد و مسئولیت به عهده شخص دانشجو می باشد.

٧- بنا به بخشنامه ٩۶/١٣٣٩۴/م دانشگاه جامع علمی کاربردی اخذ و اجرای کارورزی از افزایش سنوات تحصیلی جلوگیری می نماید زیرا در ترم مهر و بهمن با اخذ کارورزی دانشجو مجاز به برداشتن فقط ١۴ می باشد.

٨- جهت دریافت معرفی نامه کارورزی از تاریخ ٢۴ تیر لغایت ٣ مرداد با دریافت فرم های مربوطه از انتشارات به واحد بایگانی مراجعه کنید در صورت عدم مراجعه درس کارورزی حذف خواهد شد.

انتخاب واحد: از ۹۸/۰۴/۱۵ لغایت ۹۸/۰۴/۲۰
شروع کلاس: ۹۸/۰۴/۲۲
پایان کلاس: ۹۸/۰۵/۳۱
امتحانات: از ۹۸/۰۶/۰۲ لغایت ۹۸/۰۶/۰۹