ارتباط مستقیم با ریاست محترم مرکز

دانشجویان و اساتید محترم؛  پیشنهادات انتقادات و نظرات خود را می توانید از طریق ایمیل زیر با ریاست محترم مرکز، جناب آقای دکتر ملکی درمیان بگذارید .

۲۴Maleki@gmail.com